Eierstyring og selskapsledelse

Foretaksstyring skal gjøre Statnett i stand til å levere på sitt samfunnsoppdrag ved å klargjøre rollefordeling mellom eier, styret og administrasjonen og etablere rammer for ønsket atferd i foretaket. Under følger styrets årlige redegjørelse for etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no). Avvik fra anbefalingen forklares.

1. Eierstyring og selskapsledelse

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Statsrådens forvaltning utøves under konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar. Foretaket er selvstendig og står selv ansvarlig for sine forpliktelser.
God eierstyring og selskapsledelse er en forutsetning for stabil verdiskaping over tid. Virksomhetens grunnleggende styringsprinsipper bidrar til at Statnett imøtekommer de krav og forventninger som stilles av vår eier, ansatte, kunder, leverandører, långivere og andre interessenter.

Foretaksstyring

Statnetts styrende organer beslutter rammer for virksomheten. Disse består av konstitusjonelle prinsipper knyttet til det statlige eierskapet, statens eierstyringsprinsipper, vedtekter og vedtak i foretaksmøtet.

Sammen med styreinstruks og instruks for konsernsjef utgjør disse sentrale styrende dokumenter i Statnett. Styret og konsernsjef vedtar rammeverket som virksomhetens aktiviteter skal utføres innenfor for å nå vedtatte målsetninger.

Statnetts rammeverk for foretaksstyring består av fire nivå av dokumenterte retningslinjer:

 

 

Nivå 1: Retningslinjer besluttet av styret, kalt styringspolicyer. Disse omfatter verdigrunnlaget, etiske retningslinjer, policy for ledelse, styring og kontroll og policy for anleggsforvaltning.
Nivå 2: Funksjonspolicyer fremsetter felles prinsipper med føringer for beslutning og agering.
Nivå 3: Beskrivelse av Statnetts hovedprosesser, deres sekvens, leveranser, roller og ansvar, hensyntatt felles prinsipper i funksjonspolicyer og krav i instrukser.
Nivå 4: Retningslinjer av operasjonell karakter som prosedyrer, instrukser, sjekklister og håndbøker.

Statnett har fokus på kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring, og er sertifisert i henhold til PAS 55 (kvalitetsstandard for anleggsforvaltning), ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøstyring).

2. Virksomhet

Statnett har et sektorpolitisk formål. I Statnetts vedtekter (§ 2) heter det at ”Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet”. Som systemansvarlig har Statnett ansvaret for at det til enhver tid er momentan balanse mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge. Rollen som systemansvarlig er nærmere utdypet i forskrift om systemansvar.

Videre fremgår det at ”foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg. Statnett SF skal utføre de oppgaver som det er pålagt i henhold til lovgivning og konsesjoner. Statnett SF skal for øvrig følge forretningsmessige prinsipper.” Statnetts vedtekter er tilgjengelig på foretakets hjemmeside.

Statnett har konkretisert sitt oppdrag, sine verdier og sine hovedmål:

Statnetts oppdrag

Statnett skal bygge neste generasjon sentralnett innen 2030.

Statnetts verdier

Statnetts verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap. Verdiene skal ligge til grunn for alt Statnett gjør, og setter kursen for hvordan ledelse og ansatte skal opptre i sitt daglige arbeid.

Statnetts hovedmål

Hovedmålene beskriver hva Statnett ønsker å levere:

 • Forsyningssikkerhet
  Statnett skal sikre kraftforsyningen gjennom et nett med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet.
   
 • Verdiskaping
  Statnetts tjenester skal skape verdier for kunder og samfunnet.
   
 • Klima
  Statnett skal legge til rette for realisering av Norges klimamål.

Statnett har også satt mål for hvordan foretaket ønsker å levere:

 • Statnett skal gjennomføre arbeidet uten skader for mennesker og med respekt for naturen.
 • Statnett skal kjennetegnes som en kundeorientert organisasjon.
 • Foretakets leveranser skal være preget av våre verdier.

Statnetts strategi fremsetter fokus på kjernevirksomheten, og følgende fem innsatsområder er viktige for å realisere Statnetts målsetninger:

 • Sørge for sikker og effektiv drift.
 • Bygge et robust og miljøtilpasset sentralnett.
 • Forsyningssikkerhet og verdiskaping i samspill med Norden og Europa.
 • Utvikle neste generasjon Statnett.
 • Sikre aksept og forståelse for Statnetts samfunnsoppdrag.

3. Selskapskapital og utbytte

Statnett har per 31.12.2012 en egenkapital som er hensiktsmessig tilpasset foretakets virksomhet og risikoprofil i dag. Statnetts strategi innebærer realisering av betydelige investeringer som er nærmere beskrevet i Nettutviklingsplan 2011 og oppdatert investeringsplan 2012. Staten som eier har i Prp. St 1 (2011-2012) uttalt at Statnett skal ha en finansiell posisjon som gjør foretaket i stand til å gjennomføre alle samfunnsøkonomisk lønnsomme nettinvesteringer. Realisering av de planlagte investeringene forutsetter at Statnett tilføres ytterligere egenkapital i løpet av kommende femårsperiode. Beslutning om kapitalforhøyelse kan kun gjøres av foretaksmøtet.

Konsernets utbyttepolitikk fastsettes i Statsbudsjettet. I Prp. St 1 (2011-2012), har regjeringen fastsatt en langsiktig utbyttepolitikk på 50 prosent av definert utbyttegrunnlag fram til og med regnskapsåret 2015. Utbyttegrunnlag er definert som konsernets årsresultat etter skatt, justert for årets endringer i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt.

4. Likebehandling av eiere og transaksjoner med nærstående

Statnett SF eies 100 prosent av Staten ved OED. Foretaket har derfor ikke behov for egne retningslinjer rundt likebehandling av eiere.
Statnett benytter verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tredjeparter når vesentlige transaksjoner skjer mellom foretaket og nærstående parter, slik dette fremgår av lovgivningen.
Statnetts etiske retningslinjer setter krav til at ansatte melder ifra dersom det kan være spørsmål om deres habilitet. Etikkombudet er etablert som varslingskanal.

5. Fri omsettelighet

Statnett er et statsforetak uten omsettelige eierandeler.

Figur: Oversikt over styringsstrukturen i Statnett ved utgangen av 2012. Formelle rapporteringslinjene illustreres av heltrukne linjer.

6. Foretaksmøtet

OED utøver som eneste eier den øverste myndighet i foretaket gjennom foretaksmøtet.

På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd, fastsetting av konsernresultatregnskapet og konsernbalanse. I tillegg behandles andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet, herunder valg av styre og fastsettelse av godtgjørelse for medlemmer av styre og styreutvalg. Styret og revisor deltar i foretaksmøtet.

Departementets myndighet i foretaket kan ikke utøves utenom foretaksmøtet. Foretaksmøtet vedtar Statnetts vedtekter, herunder Statnetts formål som setter rammer for virksomheten Statnett kan drive. Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

7. Valgkomité

Statnett har ingen valgkomité. OED utpeker foretakets styremedlemmer i foretaksmøtet.

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Statnett har ikke bedriftsforsamling. Foretakets styre skal i henhold til vedtektene bestå av syv til ni medlemmer samt eventuelle varamedlemmer. To, eventuelt tre medlemmer og eventuelle varamedlemmer for disse velges av og blant de ansatte i foretaket etter de regler som gjelder for dette etter statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrifter. I henhold til statsforetaksloven § 21 blir styremedlemmer valgt for perioder av inntil to år, men blir stående til nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt.

For informasjon om hvert enkelt styremedlem, se egen omtale i årsrapporten.

Styret hadde et oppmøte på 92,2 prosent gjennom 2012.

Konsernsjef kan etter statsforetaksloven ikke være medlem av styret. Med unntak av ansattes representanter er styremedlemmene uavhengig av virksomheten og eier.

9. Styrets arbeid

Styret har det overordnede ansvaret for forsvarlig ledelse av Statnett. Det er fastsatt en styreinstruks som blant annet pålegger styret å etablere en årlig plan for sitt arbeid, som fastsetter roller og ansvarfordeling mellom styret og konsernsjef og sikrer habilitet i behandling av saker. Styret skal beslutte Statnetts strategi og sørge for at Statnett er hensiktsmessig organisert. Styret vedtar budsjetter, påser at Statnett overholder formelle krav, lover og forskrifter, har betryggende formuesforvaltning og et godt arbeidsmiljø. Statnetts etiske retningslinjer pålegger styremedlemmer på eget initiativ å varsle om forhold som kan påvirke deres habilitet. Styret gjennomfører årlig evaluering av sitt arbeid og sin kompetanse med hensikt å sikre god kvalitet i styrearbeidet.

Revisjonsutvalg

Styret har opprettet et revisjonsutvalg som skal være et saksforberedende organ til styret. Styret har vedtatt instruks for revisjonsutvalget. Revisjonsutvalgets oppgaver er å forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, overvåke systemene for risikostyring og internkontroll, inkludert foretakets internrevisjon. Videre skal revisjonsutvalget ha løpende kontakt med foretakets valgte revisor om revisjon av foretaket og vurdere å overvåke revisors uavhengighet ifølge revisorloven. Se også note 18 i årsregnskapet som omhandler honorar til revisor.

Kompensasjonsutvalg

Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som skal bistå styret i arbeidet med å fastsette konsernsjefens ansettelsesvilkår og hovedprinsipper og rammer for avlønning av Statnetts konsernledelse. Styret har vedtatt instruks for kompensasjonsutvalget. I samsvar med vedtektenes § 9 utarbeider styret en erklæring om lederlønninger i samsvar med allmennaksjelovens regler, regnskapsloven og retningslinjer for statlig eierskap. Se også note 14 i årsregnskapet.

Prosjektutvalg

Styret har etablert et prosjektutvalg med virkning fra 1.1.2013. Prosjektutvalget skal virke som et forberedende organ for styret når det gjelder oppfølgingen av Statnetts utbyggingsprosjekter basert på et definert mandat. Prosjektutvalget skal spesielt sikre god eierstyring av de styregodkjente utbyggingsprosjektene og skal følge opp prosjekter fra og med prinsipiell investeringsbeslutning (BP2) i Statnetts prosjektmodell. Prosjektutvalget skal legge sine vurderinger frem for styret, men skal ikke treffe beslutninger på vegne av styret. Utvalget skal årlig gjennomgå og eventuelt foreslå oppdatering av mandatet.

Sentralnettbrukernes råd

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2013 besluttet Stortinget at ordningen med sentralnettbrukernes råd opphører. Ekstraordinært foretaksmøte 11. januar 2013 vedtok på bakgrunn av dette at § 8 i Statnetts vedtekter utgår. Sentralnettbrukernes råd var operativt gjennom 2012 og hadde seks medlemmer som ble oppnevnt av foretaksmøtet og som representerte interesseorganisasjoner. Sentralnettbrukernes råd behandlet saker angående Statnetts regulerte monopol- og myndighetsoppgaver.

10. Risikostyring og intern kontroll

Statnett har en systematisk gjennomgang av risiko i virksomheten.  Styret får en fullstendig gjennomgang av foretakets risikobilde to ganger årlig. Alle styregodkjente utbyggingsprosjekter rapporteres til styret, og inkluderer oppdatert risikobilde per prosjekt.

Internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen. Statnett gjennomfører halvårlig business reviews i alle virksomhetsområder, og inkluderer blant annet gjennomgang av HMS-resultater, målkort, økonomi og risikoeksponering. Styret gjennomfører en årlig gjennomgang og vurdering av foretakets internkontroll.

Statnett offentliggjør kvartalsvise finansielle rapporter. Ekstern og intern rapportering behandles i konsernledelse, revisjonsutvalg og styret.

Internkontroll og finansiell rapportering

Statnetts etiske retningslinjer og verdigrunnlag danner sammen med foretakets organisering, ledelsesfora og rapporteringslinjer grunnlaget for et godt internt kontrollmiljø. Det er utarbeidet en egen policy for regnskap og finansiell rapportering. Ved behov gjennomføres det risikovurderinger av de viktigste prosessene i forbindelse med finansiell rapportering. Revisjonsutvalg, internrevisor og styret overvåker foretakets systemer for internkontroll.

Etiske retningslinjer

Statnetts etiske retningslinjer dekker områder som er viktige for å sikre god forretningsetikk i alle aspekter av foretakets aktiviteter. De inneholder konkrete og praktiske regler, og setter standarder for hvordan den enkelte ansatte skal agere. Statnett har oppnevnt et etikkombud som ivaretar arbeidsmiljølovens krav om tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold. Overtredelse av etiske retningslinjer kan resultere i sanksjoner, avhengig av bruddets art og omfang. Etiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer, ledere, ansatte, innleid personell og andre som handler på vegne av Statnett.

Etiske retningslinjer for leverandører

Statnett legger stor vekt på at leverandører og samarbeidspartnere tilfredsstiller foretakets etiske retningslinjer for leverandører. Forpliktelse til å etterleve disse etiske kravene avtalefestes i kontraktene med leverandører. Det følges opp med inspeksjoner og revisjoner at kravene etterleves under gjennomføring av kontraktene. De etiske retningslinjene for ansatte og leverandører er i sin helhet tilgjengelige på Statnetts hjemmesider.

11. Godtgjørelse til styret

Detaljert oversikt over godtgjørelse til Styret finnes i note 14 i årsregnskapet.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Statnett følger de retningslinjer som gjelder for lederlønninger i statlige foretak. Detaljert oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte finnes i note 14 i årsregnskapet.

13. Informasjon og kommunikasjon

Åpenhet

Statnett er underlagt offentlighetsloven (med noen særskilte begrensninger), regler om informasjon til kraftmarkedet og sikkerhets- og beredskapslovgivningen. Statnett distribuerer finansiell og operasjonell informasjon i samsvar med lovgivningen og praktiserer både meroffentlighet og åpenhet. Finansiell og operasjonell informasjon, samt foretakets finansielle kalender, gjøres tilgjengelig på Statnetts hjemmesider.

Eiermøtet

I tillegg til dialogen med eierne i foretaksmøtet legger eier til rette for at styret kan kommunisere med eier også utenfor foretaksmøtet. Eiermøtet er opprettet som et uformelt forum hvor styret og eier kan utveksle meninger og diskutere saker av stor økonomisk eller strategisk betydning for Statnett. De synspunkter eier gir uttrykk for i eiermøtet er innspill til Statnetts administrasjon og styre. Saker som krever tilslutning fra eier må tas opp på foretaksmøtet.

14. Selskapsovertakelse

Statnett SF er et statsforetak. Salg av eierandeler vil innebære omdanning av selskapsform som krever lovendring gjennom samtykke fra Stortinget.

15. Revisor

Ekstern revisor er valgt av foretaksmøtet og er uavhengig i forhold til Statnett. Ernst & Young har vært foretakets eksterne revisor i 2012. Revisor fremlegger for revisjonsutvalget en årlig plan for arbeidet. Revisor møter i revisjonsutvalget når relevante saker er til behandling. Revisor deltar i styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor skal ha et årlig møte med styret uten at ledelsen er til stede. Revisjonsutvalget vurderer og gir sin innstilling til valg av ekstern revisor og har ansvar for å overvåke revisors uavhengighet. Som en viktig del av arbeidet med å sikre revisors uavhengighet har styret fastsatt retningslinjer for foretakets adgang til å benytte ekstern revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisor går hvert år gjennom selskapets interne kontroll med revisjonsutvalget.

Opplysninger om revisors honorar fordelt på revisjon og andre tjenester finnes i note 18 i årsregnskapet.