Balanse

MorselskapKonsern
31.12.201131.12.2012(Beløp i mill. kr)Note31.12.201231.12.2011
Eiendeler
Immaterielle eiendeler
- - Goodwill 53 53
- - Andre immaterielle eiendeler 13 13
--Sum immaterielle eiendeler 66 66
Anleggsmidler
17 152 17 621Varige driftsmidler6 17 87717 396
2 437 4 277Anlegg under utførelse7 4 2772 437
267 272Investering i datterselskaper12- -
36 36Investeringer i tilknyttet selskap12 5454
1 390 1 417Finansielle anleggsmidler9,10 1 2421 188
21 282 23 623Sum anleggsmidler 23 45021 075
Omløpsmidler
1 186 1 064Kunde- og andre kortsiktige fordringer9,10,13 9761 138
272 327Markedsbaserte verdipapirer9,10 668600
917 561Betalingsmidler9 6341 002
2 375 1 952Sum omløpsmidler 2 2782 740
23 657 25 575Sum eiendeler 25 79423 881
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2 700 2 700Innskuddskapital 2 700 2 700
5 289 5 979Opptjent annen egenkapital 6 255 5 577
7 989 8 679Sum egenkapital 8 955 8 277
Langsiktig gjeld
343 443Utsatt skatt11 506 406
352 406Pensjonsforpliktelser5 407 353
66 74Andre forpliktelser 75 66
11 110 12 623Langsiktig rentebærende gjeld9,10,16 12 484 10 974
11 871 13 546Sum langsiktig gjeld 13 472 11 799
Kortsiktig gjeld
2 302 1 906Kortsiktig rentebærende gjeld9,10 1 906 2 302
1 224 1 234Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld9,10 1 251 1 232
271 210Betalbar skatt11 210 271
3 797 3 350Sum kortsiktig gjeld 3 367 3 805
23 657 25 575Sum egenkapital og gjeld 25 794 23 881

Oslo, 21. mars 2013

Styret i Statnett SF
 

Kolbjørn Almlid
Styrets leder
Kirsten Indgjerd Værdal Kjerstin Bakke
Per Hjorth
Styrets nestleder
Heidi Ekrem
Egil Gjesteland
Maria Sandsmark
Pål Erland Opgård
Steinar Jøråndstad

Auke Lont
Konsernsjef