Kontantstrømoppstilling

MorselskapKonsern
20112012(Beløp i mill. kr)Note20122011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
1 206 1 177Resultat før skattekostnad 1 162 1 357
-3 3Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler6 3 -3
786 814Ordinære avskrivninger og nedskrivninger6,7 827 798
-566 -271Periodens betalte skatt11 -271 -566
326 382Periodens resultatførte renter8 376 320
35 34Periodens mottatte renter8 43 43
-332 -432Periodens betalte renter8 -432 -332
595 47Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld9 65 503
-498 -366Endring i andre tidsavgrensningsposter9 -338 -592
- -Resultat selskap konsolidert etter egenkapital metoden12 -9 -5
1 549 1 388Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 426 1 523
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
12 52Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler6 52 12
-2 348 -3 130Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler6,7 -3 152 -2 384
og anlegg under utførelse
-61-Endring i investering i datterselskap, tilknyttet selskap 12 - -
og felleskontrollert virksomhet
-30-Endring i langsiktige lånefordringer9 - -
- 15Endring i kortsiktige lånefordringer9 - -
8 35Mottatt utbytte 8,12 15 2
-2 419 -3 028Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 085 -2 370
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
2 782 5 903Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld9 5 903 2 781
-1 738 -4 439Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld9 -4 439 -1 738
88 112Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer9 220 367
-50 -169Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer9 -276 -375
-315 -123Utbetalinger av utbytte og konsernbidrag -117 -315
767 1 284Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 291 720
-103 -356Netto kontantstrøm for perioden -368 -127
1 020 917Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse9 1 002 1 129
917 561Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt9 634 1 002

 

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember 2012 er bundne midler med 83 millioner kroner i morselskapet og i konsernet.

Ubenyttet trekkrettighet på 3 500 millioner kroner er ikke inkludert i kontanter og kontantekvivalenter ovenfor.