Noter

Søk etter note
 • Note 1 Regnskapsprinsipper
 • Note 2 Driftsinntekter
 • Note 3 Systemtjenester og overføringstap
 • Note 4 Lønns- og personalkostnader
 • Note 5 Pensjoner og pensjonsforpliktelser
 • Note 6 Varige driftsmidler
 • Note 7 Anlegg under utførelse
 • Note 8 Finansposter – resultat
 • Note 9 Finansposter – balanse
 • Note 10 Finansiell risikostyring
 • Note 11 Skatter
 • Note 12 Investeringer i datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper
 • Note 13 Nærstående parter
 • Note 14 Ytelser til ledelsen
 • Note 15 Hendelser etter balansedagen
 • Note 16 Pantstillelser, garantiansvar
 • Note 17 Tvistesaker
 • Note 18 Andre driftskostnader
 • Note 19 Sammenligningstall for Statnett konsern
 • Note 20 Nye regnskapsstandarder