Totalresultatregnskap

MorselskapKonsern
20112012(Beløp i mill. kr)Note20122011
Driftsinntekter
5 316 5 090Driftsinntekter regulert virksomhet2 5 090 5 316
173 208Andre driftsinntekter2 244 181
5 489 5 298Sum driftsinntekter 5 334 5 497
Driftskostnader
575 505Systemtjenester3 505 575
854 591Overføringstap 3 591 854
659 795Lønns- og personalkostnader4,5,14 802 660
786 814Av- og nedskrivning varige driftsmidler6,7 827 798
1 068 1 145Andre driftskostnader18 1 176 982
3 942 3 850Sum driftskostnader 3 901 3 869
1 547 1 448Driftsresultat 1 433 1 628
--Inntekt i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper12,13 9 5
71 105Finansinntekter8 95 80
412 376Finanskostnader8 375 356
1 206 1 177Resultat før skattekostnad 1 162 1 357
353 328Skattekostnad11 325 357
853 849Årsresultat 837 1 000
Øvrige resultatelementer
-51 -58Endringer i virkelig verdi for kontantstrømsikringer9 -58 -51
14 16Skatt relatert til øvrige resultatelementer11 16 15
-37 -42Øvrige resultatelementer -42 -36
816 807Totalresultat 795 964
Opplysninger om disposisjoner
117117Foreslått utbytte