Finansielle rammebetingelser

Fordi nettvirksomhet er monopolbasert, reguleres og kontrolleres Statnetts inntekter av myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statnetts inntekter

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet består av fastsatt nettleie fra kundene i sentralnettet og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår som følge av at det overføres kraft fra områder med lav kraftpris til områder med høy kraftpris i Norden og mellom Norge og Nederland. Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av hvert kalenderår.

Inntektene reguleres og kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og det fastsettes årlig en tillatt inntekt. Tillatt inntekt skal dekke kostnadene knyttet til å utvikle nettet og holde det ved like, samt gi en rimelig avkastning på investeringene i nettet. Forutsetningen er at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles effektivt.

Dersom det oppstår et avvik mellom de faktiske inntekter og tillatt inntekt oppstår en mer- eller mindreinntekt. I henhold til forskrifter fra NVE skal mer-/mindreinntekten utjevne seg over tid ved justering av fremtidig nettleie. Mer-/mindreinntekt representerer derfor midlertidige størrelser i Statnetts regnskaper.

For å få en bedre forståelse for Statnetts underliggende resultat, presenteres en del nøkkeltall korrigert for mer-/mindreinntekt.

Utvikling inntekter og resultat

Statnett har siden 2008 hatt betydelige mer-/mindreinntekter. Dette har gitt store svingninger i Statnetts regnskapsførte driftsinntekter og driftsresultat. Inntekter og resultat justert for mer-/mindreinntekt viser at underliggende virksomhet er langt mer stabil enn regnskapstall inkludert mer-/mindreinntekt viser. Statnetts underliggende inntekter og resultat for 2012 var på nivå med 2011.  

Utvikling mer-/mindreinntekt

Statnett har de senere årene hatt flest perioder med merinntekt. Ved utgangen av 2012 var akkumulert merinntekt inkludert renter 3 455 millioner kroner.

2008: Statnett fikk en merinntekt, hovedsakelig grunnet høyere flaskehalsinntekter enn forventet på NorNed i første driftsår.

2009: I dette året ble flaskehalsinntektene lave på grunn av skade på NorNed kabelen, og Statnett fikk en mindreinntekt på 1 061 millioner kroner.

2010: For å dekke mindreinntekten fra året før ble nettleien i 2010 økt i forhold til 2009. I 2010 var dessuten flaskehalsinntektene høyere enn forutsatt i et normalår. Samlet sett førte dette til merinntekter på 2 187 millioner kroner.

2011: På grunnlag av at den akkumulerte merinntekten ved utgangen av 2010, 1 554 millioner kroner, ble det fastsatt noe lavere tariff for 2011. Flaskehalsinntektene ble imidlertid også i 2011 høyere enn forventet, og merinntekten ble på 1 064 millioner kroner. Ved utgangen av 2011 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 617 millioner kroner.

2012: På bakgrunn av akkumulert merinntekt ble tariffen redusert ytterligere i 2012. Merinntekten dette året skyldes høyere flaskehalsinntekter enn forutsatt, samt at tillatt inntekt ble noe lavere på grunn av nedgang i rentenivået og dermed en lavere avkastning på nettkapitalen. Statnett fikk en merinntekt på 838 millioner kroner i 2012, hensyntatt vedtak om endring i inntektsramme for tidligere år på 272 millioner kroner. Ved utgangen av 2012 var akkumulert merinntekt inkludert renter 3 455 millioner kroner. 

Tilbakebetaling av merinntekt

Statnett har utformet en prisstrategi som legger føringer for fastsettelse av den årlige sentralnettstariffen. I tråd med retningslinjer fra NVE legger Statnett vekt på hensynet til jevne og forutsigbare tariffer over tid. Som et resultat vil tilbakebetaling av merinntekt fordele seg over flere år.

Investeringsnivået påvirker inntektene og balansen

Ferdigstilte investeringer inngår som en del av grunnlaget for Statnetts regulerte inntekter, mens anlegg under utførelse ikke inngår. I 2008 ble NorNed forbindelsen ferdigstilt og reservekraftverkene ble installert. Investeringene gikk derfor ned i 2009, men har vist en jevn økning de påfølgende årene. Varige driftsmidler har ikke økt tilsvarende da det er store prosjekter under gjennomføring, og mye av økningen ligger fortsatt bokført under anlegg under utførelse. Netto rentebærende gjeld har derfor økt. 

Statnetts egenkapital rapportert i finansregnskapet inkluderer akkumulert mer-/mindreinntekt. For å se Statnetts reelle egenkapital justeres egenkapitalen for akkumulert mer-/mindreinntekt etter skatt. Ettersom investeringene har økt de senere årene, har den justerte egenkapitalandelen blitt redusert.