Gå til oversikt

Nettmelding for framtiden

Statnett vil bygge neste generasjon sentralnett. Det er en plan Regjeringen også støtter. Dette kommer fram i en stortingsmelding som ble lagt fram i mars 2012

«Vi bygger Norge – om utbygging av strømnett» heter meldingen, også kalt Nettmeldingen. I tillegg til støtte om utvikling av sentralnettet, går Regjeringen inn for mer effektive beslutningsprosesser for nye nettprosjekter. 

Etter regjeringens vurdering er konsekvensene av å bygge for lite nett større enn konsekvensene ved å overinvestere. Og de peker på at selv om planlegging og konsesjonsbehandling av kraftledninger fortsatt skal være omfattende og grundige prosesser, må tidsbruken reduseres.

Endrer prosessen

For Statnett er også fremdrift i utviklingen av kraftnettet viktig.
- Vi er glade for de endringene som er besluttet for å gi bedre samfunnsprosesser, samtidig som tidsbruken kan kortes inn. Statnett vil bidra med å søke en god dialog med berørte parter i tidlige faser og gjennom hele prosjektutviklingen, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Meldingen foreslår en del endringer i beslutningsprosessen. Blant annet ønsker regjeringen en tidlig politisk involvering og å heve vedtaksmyndigheten til Kongen i statsråd. NVE skal fortsatt være den sentrale energimyndigheten i konsesjonsbehandlingen, i tillegg skal en ekstern tredjepart gå gjennom prosjektet før det sendes til myndighetene. Regjeringen påpeker behovet for at nettselskapene involverer interessenter og berørte tidlig, slik at de får muligheten til å være med under hele prosessen.

Mer kapasitet i eksisterende traseer

En vesentlig del av Statnetts prosjekter består av oppgradering til høyere spenningsnivå, hvor det bygges i eller parallelt med eksisterende traseer. I meldingen skrives det at det er positivt om nettselskapene finner løsninger som øker overføringskapasiteten uten vesentlige nye inngrep, slik som spenningsoppgraderinger kan gi. 

Kraftutveksling er viktig for Norge

Nettmeldingen argumenterer også for mellomlandsforbindelser: Kraftutveklsing er viktig for norsk forsyningssikkerhet og bidrar til en god utnyttelse og å ta vare på verdiene i den norske vannkraften. –I tillegg til de omfattende investeringene vi planlegger i det innenlandske nettet, har vi i Statnett også planer om å øke kapasiteten mellom Norge og andre land. Vi er derfor glade for at Nettmeldingen støtter opp om samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser, sier Løvås.