Nøkkeltall

Hovedtall (beløp i mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008
Rapporterte tall          
Driftsinntekter 5 334 5 497 7 247 2 862 4 256
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 2 260 2 426 3 945 259 1 722
Driftsresultat (EBIT) 1 433 1 628 3 279 -403 1 194
Resultat før skattekostnad 1 162 1 357 3 058 -668 1 742
Årsresultat 837 1 000 2 198 -480 1 517
           
Justeringer          
Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-) 3 455 2 617 1 554 -633 428
Endring i akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-) 838 1 064 2 187 -1 061 721
           
Underliggende tall          
Driftsinntekter 4 496 4 433 5 060 3 923 3 535
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1 422 1 362 1 758 1 320 1 001
Driftsresultat (EBIT) 595 564 1 092 658 473
Resultat før skattekostnad 324 293 871 393 1 021
Årsresultat 234 234 623 284 998

 

Hovedtall balanse (beløp i mill. kr)          
Investeringer 3 152 2 384 1 892 1 278 2 620
Varige driftsmidler 17 877 17 396 16 396 15 870 14 850
Netto rentebærende gjeld, justert for verdisikringer 13 458 11 826 10 629 11 784 10 811
Egenkapital 8 955 8 277 7 628 5 618 6 585
Egenkapital justert for mer-/mindreinntekt etter skatt 6 467 6 393 6 509 6 072 6 277
Totalkapital 25 794 23 881 22 070 19 342 20 919
Sysselsatt kapital 21 879 19 739 17 836 16 640 15 541
           
           
Finansielle nøkkeltall          
Avkastning sysselsatt kapital før skatt, justert for mer-/mindreinntekt 2,9% 3,0% 6,3% 4,1% 7,3%
Egenkapialrentabilitet etter skatt 9,7% 12,6% 33,2% -7,9% 25,0%
Egenkapitalprosent 34,7% 34,7% 34,6% 29,0% 31,5%
Egenkapitalprosent, justert for mer-/mindreinntekt etter skatt 25,1% 26,8% 29,5% 31,4% 30,0%

 

Operasjonelle nøkkeltall          
Ansatte, totalt 994 928 913 839  
Km luftledning 9 839 9 839 9 808 Ikke tilgj.  
Km jordkabel og sjøkabel 703 703 703 Ikke tilgj.  
Sykefravær % 3,6% 3,8% 3,8% 4,2%  
Skader med fravær, egne ansatte 8 11 3 4  
Utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) 12 918 9 831 10 981 25 382  
Timer med utilfredsstillende forsyningssikkerhet 1 586 2 820 4 368 Ikke målt  
Kundetilfredshet (score) 69 71 64 59