GRI

Statnett ønsker å utvikle selskapets rapportering om samfunnsansvar i retning Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer for el-bransjen (GRI Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Supplement).

Statnetts rapportering om samfunnsansvar for 2012 er integrert i Statnett - Årsrapport 2012. Vi mener rapporteringen i all hovedsak er i samsvar med GRIs rapporteringsprinsipper og at rapporteringen tilfredsstiller nivå B i henhold til retningslinjene.

I tabellen nedenfor gis henvisning til hvor i Statnett - Årsrapport 2012 informasjon om de enkelte elementer og hovedindikatorer i GRI er gitt i årsrapporten, enten dette gir en hel eller delvis besvarelse. Indikatorer merket med * er tilleggsindikatorer som er besvart.

GRI kode Tittel Referanse til Statnett - Årsrapport 2012

PROFIL
 
Strategi og analyse
1.1 Erklæring fra selskapets øverste leder Oppsummering fra konsernsjefen
1.2 Beskrivelse av hovedvirkninger, -risiko og -muligheter Høydepunkter
Samfunnsansvar
Styrets beretning 2012
 
Organisasjon
2.1 Navn på selskapet Statnett SF
2.2 Viktige merkevarer, produkter og /eller tjenester Høydepunkter
Styrets beretning 2012
Oppsummering fra konsernsjefen
2.3 Selskapets driftsstruktur Eierstyring og selskapsledelse
2.4 Selskapets hovedkontor Note 1 Generelt
2.5 Land hvor selskapet opererer Styrets beretning 2012: Medarbeidere og organsisasjon
2.6 Selskapsform Eierstyring og selskapsledelse: 1. Eierstyring og selskapsledelse
2.7 Markeder Ikke nevnt særskilt
2.8 Selskapets størrelse Styrets beretning: Medarbeidere og organsisasjon
Samfunnsansvar: Våre medarbeidere
2.9 Endringer i størrelse, struktur eller eierskap Styrets beretning: Medarbeidere og organsisasjon
Samfunnsansvar: Våre medarbeidere
2.10 Mottatte utmerkelser Samfunnsansvar: Rekruttering og medarbeiderutvikling
EU1 Installert effekt Ikke relevant for Statnett
EU2 Energiproduksjon Ikke relevant for Statnett
EU3 Antall kunder Ikke nevnt særskilt
EU4 Lengde på linjenett og kabler Samfunnsansvar: Biologisk mangfold og naturinngrep
EU5 Utslippskvoter for CO2-ekvivalenter Samfunnsansvar: Klima
 
Rapporteringsparametere
3.1 Rapporteringsperiode 2012
3.2 Forrige rapport Årsrapport 2011
3.3 Rapporteringssyklus Årlig
3.4 Kontakt Knut Hundhammer
3.5 Prosess for å definere rapportens innhold Samfunnsansvar: Organisering av samfunnsansvar
3.6 Avgrensning av rapporten (organisatorisk) Samfunnsansvar:Statnetts rapportering om samfunnsansvar
3.7 Begrensninger i omfanget av rapporten (tema) Samfunnsansvar:Statnetts rapportering om samfunnsansvar
3.8 Grunnlaget for rapportering for sameide selskap, datterselskap etc. Samfunnsansvar: Hva er samfunnsansvar i Statnett
3.9 Måleteknikker Samfunnsansvar: Statnetts rapportering om samfunnsansvar
3.10 Endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon Samfunnsansvar: Statnetts rapportering om samfunnsansvar
3.11 Endringer i rapportens omfang  Samfunnsansvar: Statnetts rapportering om samfunnsansvar
3.12 Oversikt over rapporterte indikatorer Statnetts GRI tabell
3.13 Praksis for ekstern bekreftelse  Samfunnsansvar: Hva er samfunnsansvar i Statnett
 
Styring, forpliktelser og samhandling med interessenter
4.1 Styringsstruktur Eierstyring og selskapsledelse: 1. Eierstyring og selskapsledelse: Foretaksstyring
4.2 Om styreleder også er medlem av konsernledelsen Presentasjon av styret
Eierstyring og selskapsledelse: 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
4.3 Styremedlemmers uavhengighet Presentasjon av styret
4.4 Prosess for forslag til styret fra aksjonærer og ansatte Eierstyring og selskapsledelse: 7. Valgkomité
Eierstyring og selskapsledelse: 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
4.5 Kompensasjon til styre og ledelsen, relatert til prestasjon Note 14
4.6 Rutiner for å hindre interessekonflikter i styret Eierstyring og selskapsledelse
4.7 Prosess for å bestemme styrets kvalifikasjoner og kompetanse Eierstyring og selskapsledelse
4.8 Interne verdierklæringer etc Samfunnsansvar
Eierstyring og selskpasledelse
4. 9 Styrets tilsyn med organisasjonen Eierstyring og selskpasledelse
4.10 Styrets evaluering av egne prestasjoner Eierstyring og selskpasledelse
4.11 Bruk av føre-var-prinsippet  Samfunnsansvar
4.12 Eksterne prinsipper og initiativ som støttes Samfunnsansvar
Eierstyring og selskapsledelse
4.13 Medlemskap i organisasjoner Samfunnsansvar
4.14 Oversikt over interessgrupper Samfunnsansvar
4.15 Utvelgelse av interssegrupper Ikke berørt i årsrapport 2012

INDIKATORER OG LEDELSESPRAKSIS
 
Økonomi
EU6 Tilgjengelighet til elektrisitet på kort og lang sikt Samfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Sikker strømforsyning
EU7 Kundeprogrammer for redusert energiforbruk Ikke relevant for Statnett
EU8 FoU-aktiviteter og -kostnader Samfunnsansvar: Innovasjon og FoU-arbeid
EU9 Avsetninger for nedstengning av atomkraftverk Ikke relevant for Statnett
EC1 Økonomisk verdiskapning og fordeling Samfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Fordeling av verdiskapning
EC2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer Samfunnsansvar: Innovasjon og FoU
Samfunnsansvar: Miljø og klima
EC3 Pensjons- og forsikringsordninger Note 1
EC4 Økonomisk støtte fra myndigheter Note 1
EC5 * Lønn i forhold til standard minstelønn Etter regelverk
EU11 Utnyttelsesgrad i kraftverk basert på fossilt brensel Ikke relevant for Statnett
EU12 Energitap i overførings- og distribusjonsnett Samfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet: Energibruk og nettap
 
Miljø
EN3 Direkte energiforbruk Samfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet: Energibruk og nettap
EN11 Naturvernområder og områder med høyt biomangfold Samfunnsansvar: Miljø og klima: Linjenett og kabler
Samfunnsansvar: Miljø og klima: Biologisk mangfolk og naturinngrep
EN12 Påvirkning av naturvernområder og områder med høyt biomangfold Samfunnsansvar: Miljø og klima: Linjenett og kabler
EN14 * Styring av påvirkning av biomangold Samfunnsansvar: Miljø og klima: Biologisk mangfolk og naturinngrep
EN16 Direkte og indirekte utslipp av klimagasser Samfunnsansvar: Miljø og klima: Klima
EN22 Avfallsmengder og -håndtering Samfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet
EN23 Akutt- og uhellsutslipp Samfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet
EN26 Redusering av miljøpåvirkninger fra produkter og tjenester Samfunnsansvar: Miljø og klima: Miljøpåvirkning fra egen virksomhet
EN27 Gjenvinning av produkter og emballasje Samfunnsansvar: Miljø og klima: Miljøpåvirkning fra egen virksomhet
EN28 Miljøbøter og -sanksjoner Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Trygg og sikkert arbeidsplass
 
Medarbeideroppfølging
EU14 Praksis for å sikre tilgang på riktig kompetanse Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Rekruttering og medarbeiderutvikling
EU15 Andel ansatte som går av med pensjon kommende 5 - 10 år Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Aldersprofil
EU16 Policy og krav i forhold til opplæring innen helse og sikkerhet Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Trygg og sikkert arbeidsplass
LA1 Antall ansatte Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Ansatte
LA2 Turnover Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Intern mobilitet og rekruttering
EU18 Andel leverandøransatte med opplæring i helse og sikkerhet Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Trygg og sikkert arbeidsplass
LA4 Kollektive forhandlingsordninger Regulert av norsk lov
LA5 Minimum varslingsfrist ved organisasjonsendringer/omstruktureringer Regulert av norsk lov
LA7 Skader og sykefravær Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Trygg og sikkert arbeidsplass
LA11 * Kompetansestyring og livslang læring Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Rekruttering og medarbeiderutvikling
    Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Intern mobilitet og rekruttering
LA12 * Andel ansatte med regelmessig medarbeider- og utviklingsvurdering Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Rekruttering og medarbeiderutvikling
LA13 Diversitet i styrende organer og i ulike stillingskategorier Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Likestilling og mangfold
LA14 Forhold mellom grunnlønn for menn og kvinner Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Likestilling og mangfold
 
Menneskerettigheter
HR2 Leverandører og entreprenører vurdert i forhold til menneskerettigheter Etter regelverk
HR4 Antall saker om diskriminering Ingen registrerte saker
HR5 Risikovurdering knyttet til organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger Ingen registrerte saker
HR6 Risikovurdering knyttet til barnearbeid Ingen registrerte saker
HR7 Risikovurdering knyttet til tvangsarbeid Ingen registrerte saker
HR9 * Krenkelse av urfolkrettigheter Ingen registrerte saker
Samfunn
  Beskrivelse av ledelsespraksis  
EU19 Involvering av interessenter i utviklingsplaner og -prosjekter Samfunnsansvar: Statnetts rapportering av samfunnsansvar: Dialog med interessenter
EU21 Beredskapsplaner og -øvelser Samfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Beredskap
SO4 Tiltak som svar på korrupsjon Ingen korrupsjonssaker
SO6 * Økonomisk støtte til politiske miljøer Ingen registrerte saker
SO7 * Saker om konkurransehindring Ingen registrerte saker
SO8 Bøter og sanksjoner for brudd på korrupsjons- og konkurranseregelverk Ingen registrerte saker
 
Produktansvar
  Beskrivelse av ledelsespraksis  
PR1 Påvirkning på helse og sikkerhet fra produkter og tjenester Samfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Elektromagnetiske felt
EU25 Dødsfall og skader på tredjepart Samfunnsansvar: Våre medarbeidere: Trygg og sikkert arbeidsplass
PR5 * Kundetilfredshet Samfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Omdømme, sponsing og synlighet
EU28 Strømbrudd, frekvens Samfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Sikker strømforsyning
EU29 Strømbrudd, varighet Samfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Sikker strømforsyning
EU30 Gjennomsnitlig tilgjengelighet for kraftverk Ikke aktuell for Statnett