Vår strategi

Vårt hovedmål

Statnetts hovedmål er å bygge neste generasjon sentralnett for å sikre kraftforsyningen, bidra til verdiskapning og legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger.

Vår strategi

Samfunnets mål på klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping er tett sammenvevet, og kraftsystemet er nøkkelen til å nå dem samtidig, gjennom en balansert nettutvikling.

Forsyningssikkerhet

Å sikre strømforsyning gjennom drift, overvåking og beredskap

Verdiskaping

Å legge til rette for verdiskaping, både for kunder og samfunn

Klima

Å legge til rette for realisering av Norges klimamål

Samfunnsoppdraget

Vi bygger neste generasjon sentralnett

Vårt strategiske fundament

Samfunnet må ha et bærekraftig kraftsystem

Strøm er vår kanskje viktigste infrastruktur – den gjennomsyrer det moderne liv. Sikker strømforsyning er avgjørende for å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet. Uten strøm går samfunnsmaskineriet i stå. Derfor er kraftsystemet en viktig infrastruktur. Alt avhenger av strøm.

Kraftsystemet er en balansekunst

Samfunnet trenger et stabilt kraftsystem og systemet settes stadig på prøve. Både produksjon og forbruk svinger mer enn før og utfordrer kraftbalansen. For å opprettholde driftssikkerhet kreves fleksibilitet, kapasitet og velfungerende kraftmarkeder. Kraftsystemet er en balansekunst.

Fremtiden er elektrisk

Kraft kan produseres fra mange kilder og kan brukes til nær sagt alt. Strøm er en CO2-fri energibærer og utgjør bærebjelken i fremtidens klimavennlige energisystem. I 2050 skal utslippene være kuttet til et minimum. Det krever CO2-frie energibærere. Samtidig ser vi at strøm blir tatt i bruk på stadig nye områder i samfunnet. Fremtiden er elektrisk.

Vi bygger neste generasjon sentralnett

Strømnettet må fornyes og videreutvikles, både innenlands og mellom Norge og nabolandene. Dette må skje på en balansert måte som ivaretar flere hensyn, som løpende strømforsyning, kostnadseffektivitet og miljøhensyn. Vi bygger først der behovet er størst. Vi bygger neste generasjon sentralnett.