Vårt samfunnsoppdrag

Vårt oppdrag

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren.

Vår rolle

Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, har Statnett en klar og tydelig rolle:

  • Å sørge for trygge og stabile leveranser av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk
  • Å sikre kvalitet over tid gjennom å utvikle det norske sentralnettet
  • Å tilby alle aktører tilgang til sentralnettet på like vilkår
  • Å sørge for tilgjengelige transportveier gjennom godt vedlikehold

Våre oppgaver

Strømnettet

Strømnettet er ryggraden i kraftsystemet. Hovedfokus er kjernevirksomheten, som er å sikre forsyningssikkerheten, effektiv drift av systemet og nødvendig utvikling og vedlikehold av sentralnettet. Helse, miljø og sikkerhet er en overordnet føring for all vår virksomhet.

Sentralnettet

Statnett har ansvar for sentralnettet, som utgjør "motorveiene" i den norske kraftforsyningen. Sentralnettet omfatter 11 000 km kraftledninger på de høyeste spenningsnivåene, mellomriksforbindelser og om lag 140 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landssentral og tre regionsentraler.

Systemansvaret

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Systemansvaret innebærer at Statnett skal ivareta forsyningssikkerheten ved at det blant annet er balanse mellom produksjon og forbruk til enhver tid, riktig spenning, tilstrekkelig med reserver, beredskap for ulike feilsituasjoner samt riktig dimensjonerte og vedlikeholdte anlegg. Samtidig koordinerer Statnett strømtransporten til og fra våre naboland.

Samfunnsøkonomisk drift

Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg. Dette inkluderer større utbyggingsprosjekter i Norge og mellom Norge og våre naboland. Utbyggingene skal dekke fremtidige behov for sikker strømforsyning over hele landet.

Samfunnsoppgaver forøvrig

På vegne av myndighetene har Statnett ansvar for Ediel, en standard for elektronisk utveksling av handelsinformasjon i kraftbransjen. Statnett har også ansvar for å utstede opprinnelsesgarantier til norske strømprodusenter, og er registeransvarlig for el-sertifikater.