Vår organisasjon

Vår organisasjon

Statnett er et integrert selskap som er organisert i seks divisjoner med ansvar for hver sine definerte oppgaver. De seks divisjonene er Nettdrift, Nettutbygging, Kommersiell utvikling, IKT, Strategi og samfunnskontakt samt enheten Konsernstab. Statnett har omlag 1000 ansatte og hovedkontor i Oslo.

 

Strategi og samfunnskontakt

Strategi og samfunnskontakt har ansvaret for å lede Statnett sin strategiutvikling, både som selskap og i forhold til samfunnsoppdraget. Dette gir seg blant annet uttrykk i Nettutviklingsplanen som kommer annen hvert år og i forvaltningen av en løpende prosjektportefølje. Divisjonens ansvar omfatter også kommunikasjon med omverdenen og selskapets interessenter.

Nettdrift

Nettdrift har ansvaret for å ivareta den løpende forsyningssikkerheten og sikre at det kontinuerlig leveres strøm til alle forbrukere i Norge. Nettdrift forvalter ca. 140 stasjoner, 11.000 kilometer kraftledninger og kabler. Nettdrift har tre regionsentraler og en landssentral med døgnkontinuerlig bemanning.

Nettutbygging

Nettutbygging har ansvaret for å prosjektere og gjennomføre utbyggingsprosjektene i Statnett. Gjennomføringsansvaret inkluderer prosjektutvikling fra valg av hovedkonsept er tatt frem til investeringsbeslutning, samt ansvar for gjennomføring i utbyggingsfasen frem til anleggene overtas av divisjon Nettdrift.

Kommersiell utvikling

Kommersiell utvikling har ansvar for Statnetts kunderelasjoner, selskapets oppgjørsrolle i sentralnettet, utvikling av effektivt markedsdesign samt koordinering av selskapets Europasatsing. Kommersiell utvikling har også ansvar for å utvikle markedsløsninger for handel av ulike kraftmarkedsprodukter, både i Norge, Norden og Europa.

IKT-divisjonen

IKT-divisjonen drifter og utvikler Statnetts IKT-systemer og tilhørende infrastruktur innenfor energisystemet. Et landsdekkende datanett sørger for sikker kommunikasjon mellom stasjoner, driftssentraler og andre komponenter i kraftsystemet. Divisjonen har også ansvaret for drift og forvaltning av Statnetts virksomhetssystem, kontorstøtteplattform og brukerstøtte.

Konsernstab

Konsernstab omfatter avdelingene; Human Relations (HR), HMS og organisasjonsutvikling, juridisk, anskaffelser, økonomi og finans. De fleste stabsfunksjonene er organisert i matrise. Både HR, økonomi, juridisk og innkjøp jobber desentralt i divisjonene og i de store prosjektene.